Statuten

Artikel 1 – Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Landelijk P-opleiders Overleg (LPO)
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Artikel 2 - Duur

 1. 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 3 - Doel

 1. Het LPO is een vereniging van P-opleiders. Het doel van de vereniging is de bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van de postmaster beroepsopleidingen. Hiermee wil het LPO een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland.
 2. De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
  a. het verbinden van P-opleiders op landelijk niveau;
  b. bevorderen van informatie-uitwisseling, middels vergaderingen en bijeenkomsten;
  c. het komen tot meningsvorming en, bij voldoende overeenstemming, tot beleidsbeïnvloeding, middels advisering aan relevante partijen.

Artikel 4 – Leden

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 5 - Lidmaatschap

 1. Als lid kan worden toegelaten degene die voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals deze zijn neergelegd in het huishoudelijk reglement.
 2. Het bestuur beslist over de toelating nadat de aanvrager daarvoor een verzoek heeft gedaan.
 3. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Het besluit van de vergadering tot toelating zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal leden.

Artikel 6 – Beëindiging lidmaatschap

 1. 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap door een lid kan op ieder moment met inachtneming van een maand opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. De opzegging door het bestuur kan of dient te geschieden wanneer:
  a. een lid naar het oordeel van het bestuur heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het betreffende lidmaatschap; of
  b. een lid de verplichtingen die uit het betreffende lidmaatschap voortvloeien niet nakomt. De opzegging door het bestuur kan ook onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 4. De ontzetting uit het lidmaatschap wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt schriftelijk door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in schriftelijk beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal leden.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. De resterende contributie kan gebruikt worden voor een eventuele opvolger van de betreffende P-opleider.

Artikel 7 - Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit de contributies van de leden.
 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld op voordracht van het bestuur.

Artikel 8 - Bestuur

 1. Het bestuur stelt het beleid van de vereniging voor aan de algemene ledenvergadering.
 2. Het bestuur ontwikkelt initiatieven in het licht van de doelstelling van de vereniging.
 3. Het bestuur coördineert de beleidsvoornemens van de vereniging en de uitvoering ervan.
 4. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte; vertegenwoordigingsbevoegdheid komt eveneens toe aan de voorzitter en één der andere leden van het bestuur tezamen.
 6. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 7. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
 8. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van leden.
 9. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan.
 10. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 6 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 11. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk (per post of digitaal) geschiedt.
 12. De wijze van vergaderen, besluitvorming en onkosten-/ vacatievergoeding van het bestuur is nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9 – Algemene ledenvergadering

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet bij de wet of deze statuten zijn beperkt of aan andere organen opgedragen.
 2. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 3. De algemene ledenvergadering wordt tenminste binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar gehouden.
 4. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 5. Na ontvangst van een verzoek als in lid 4 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.

Artikel 10 - Stemrecht

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar ieder één stem, behoudens het bepaalde in artikel 6.4. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Stemmen bij volmacht is toegestaan mits voor aanvang van de algemene ledenvergadering het gevolmachtigd stemgerechtigd lid de machtiging afgeeft aan de voorzitter van de vergadering. Slechts stemgerechtigde leden kunnen worden gemachtigd terwijl het betrokken stemgerechtigde lid slechts door twee stemgerechtigde leden kan worden gemachtigd.
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem betreffen.
 4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 11 – Vergadering, agenda, notulen

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
 2. Van de ledenvergadering worden notulen gemaakt.
 3. Deze notulen worden de leden digitaal voorafgaande aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering toegezonden. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen in de digitale versie worden de notulen geaccordeerd en gearchiveerd.

Artikel 12 - Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste acht dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. Deze verplichting kan worden vervangen door een digitaal bericht dat naar de website verwijst of zelf de beoogde wijziging bevat.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 13 – Ontbinding en vereffening

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste acht dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal gelijkelijk worden uitgekeerd aan de leden op dat moment.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 14 – Reglementen

 1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglement(en) vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 12 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 - Slotbepaling

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.